Literature Glossary

Literature: Sahitya
Book: Kitab/ Pustak
Novel: Upanyas
Novelist: Upanyaskar
Writer: Lekhak
Story: Katha
Tale: Kalpanik Katha
Storytelling: Katha Bachan
Storyteller: Katha Bachak
Short story: Laghu Katha
Ghost story: Bhut katha
Fiction: Kalpanik katha
Non-fiction: Satya Katha
Poem: Kabita
Poet: Kabi
Poetry: Kabita Lekhne kala
Epic: Mahakavya
Verse: Sholak
Prose: Chanda nabhayeko sahitya